ლევან მამნიაშვილი

შეფასების დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

2008 - 2010  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მარკეტინგის სპეციალობით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2004 - 2008  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის მეცნიერების ბაკალავრის ხარისხი სტატისტიკის სპეციალობით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


პროფესიული გამოცდილება

2021 - მიმდინარე შეფასების დეპარტამენტის უფროსი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები

2020 - 2022 უზრუნველყოფის შეფასებისა და მართვის განყოფილება - განყოფილების უფროსის მ/შ

სს ბანკი ქართუ

2018 – 2020 უზრუნველყოფის შეფასებისა და მართვის განყოფილება - განყოფილების უფროსის მოადგილე

სს ბანკი ქართუ

2017 – 2018 უზრუნველყოფის შეფასებისა და მართვის განყოფილება - უფროსი შემფასებელი

სს ბანკი ქართუ

2015 – 2017 უზრუნველყოფის შეფასებისა და მართვის განყოფილება - შემფასებელი

სს ბანკი ქართუ

2014 - 2015 აქტივების შეფასების და რეალიზაციის განყოფილება - შემფასებელი

სს ლიბერთი ბანკი

2012 - 2014 ქონების შეფასების სამსახური - შემფასებელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტო

2011 - 2012 შეფასების სამსახური - შემფასებელი

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო

2010 - 2011 სასაქონლო ექსპერტიზის დეპარტამენტი - სასაქონლო ექსპერტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახური

2009 - 2010 გაფორმების დეპარტამენტი - ოფიცერი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახური


პროფესიული სერთიფიცირება:

2012 - მოძრავი ქონების შემფასებელთა პროფესიული სერთიფიცირების პროგრამა, მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, კვალიფიკაცია - მოძრავი ქონების შემფასებელი. ბოლო რესერთიფიცირება - 12.2021 წელი

საქართველოს შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი


2011  - უძრავი ქონების შემფასებელთა პროფესიული სერთიფიცირების პროგრამა, მიწის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვის ასოციაცია, კვალიფიკაცია - უძრავი ქონების შემფასებელი. ბოლო რესერთიფიცირება - 09.2021 წელი 

საქართველოს შემფასებელთა და ექსპერტთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი